Polityka prywatności

Organem odpowiedzialnym w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), jest: Sandro Berger, VdE Service GmbH, Eduard-Pfeiffer-Straße 48, D-70192 Stuttgart, Germany

Telefon: +49 711 22 333 26
E-mail: personalberatung@ernaehrung.net
Internet: https://www.vde-service.de

Uwagi ogólne

Na podstawie art. 13 szwajcarskiej konstytucji federalnej oraz przepisów o ochronie danych osobowych Konfederacji Szwajcarskiej (ustawa o ochronie danych osobowych, DSG), każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem swoich danych osobowych. Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

We współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych dokładamy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu chronić bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub fałszerstwem.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej. Niniejszą stronę internetową można odwiedzać bez konieczności rejestracji. Dane takie jak odwiedzane strony lub nazwa otwieranego pliku, data i godzina są przechowywane na serwerze dla celów statystycznych, bez bezpośredniego powiązania tych danych z Państwa osobą. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres lub adres e-mail, są gromadzone w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody. 

Dane zgłoszeniowe

Jeśli wprowadzą Państwo dane osobowe za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej i prześlą je do nas, cel przetwarzania danych zależy od odpowiedniego formularza. Jeżeli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego, wykorzystamy Państwa dane osobowe w celu przetworzenia Państwa zapytania. Jeżeli przekażą nam Państwo dane w inny sposób, cel przetwarzania danych zależy również od Państwa zapytania.

Podstawą prawną gromadzenia danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Nasz uzasadniony interes w gromadzeniu danych w rozumieniu art. 6 par. 1 lit. f) RODO wynika z faktu, że nie możemy przetwarzać Państwa zapytania (kontakt, obsługa klienta) bez Państwa danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Osoba, której dane dotyczą, to osoba, której dane osobowe są przetwarzane. Przetwarzanie obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, niezależnie od zastosowanych środków i procedur, w szczególności przechowywanie, ujawnianie, pozyskiwanie, usuwanie, zmienianie, niszczenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie ze szwajcarską ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe – w zakresie, w jakim ma zastosowanie RODO UE – zgodnie z następującymi zasadami prawnymi w związku z art. 6 ust. 1 RODO:

• lit. a) Przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
• lit. b) Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz w celu wdrożenia odpowiednich środków poprzedzających zawarcie umowy.
• lit. c) Przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy na mocy jakiegokolwiek właściwego prawa UE lub na mocy jakiegokolwiek właściwego prawa państwa, w którym RODO ma pełne lub częściowe zastosowanie.
• lit. d) Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
• lit. f) Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do podstawowych wolności i praw lub interesów osoby, której dane dotyczą. Uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes biznesowy polegający na możliwości zapewnienia naszej stronie internetowej, bezpieczeństwa informacji, egzekwowania naszych własnych roszczeń prawnych i przestrzegania prawa szwajcarskiego.

Przetwarzamy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu lub celów. W przypadku dłuższych okresów przechowywania wynikających z obowiązków prawnych i innych, którym podlegamy, odpowiednio ograniczymy przetwarzanie.

Polityka prywatności w odniesieniu do plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji dotyczących użytkownika na urządzeniu końcowym użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie pozwalają w szczególności na określenie częstotliwości korzystania z serwisu i liczby jego użytkowników, analizę zachowań użytkowników strony, ale także na uczynienie naszej oferty bardziej przyjazną dla klienta. Pliki cookie są przechowywane pod koniec sesji przeglądarki i mogą być odzyskiwane, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, powinien ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie akceptowała plików cookie.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie używanych do celów marketingu internetowego może zostać zgłoszony w odniesieniu do wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Proszę zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.

Używamy plików cookie, również tych pochodzących od osób trzecich, aby uczynić naszą stronę jak najwygodniejszą dla użytkownika. Kliknij na „Zgadzam się”, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i przejść bezpośrednio do strony; lub kliknij na „Ustawienia indywidualne”, aby uzyskać szczegółowy opis plików cookie i dokonać indywidualnego wyboru. Mogą Państwo również zrezygnować z plików cookie tutaj.

Polityka prywatności w zakresie szyfrowania SSL/TLS

Ta strona internetowa używa szyfrowania SSL/TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak prośby, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Polityka prywatności dotycząca formularza kontaktowego

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z danymi kontaktowymi, które tam Państwo podadzą, zostaną przez nas zachowane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od operatora strony internetowej potwierdzenia, czy odnoszące się do niej dane osobowe są przetwarzane. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego otrzymania od operatora tej strony internetowej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto, w razie potrzeby, mogą zostać dostarczone następujące informacje:

• Cele przetwarzania
• Kategorie przetwarzanych danych osobowych
• Odbiorcy, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
• Jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
• Istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które dotyczą użytkownika, lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora lub jego ograniczenia
• Istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
• Jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa do informacji, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących jej osoby. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, uwzględniając cele przetwarzania.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tego prawa do korekty, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do uzyskania od administratora tej strony internetowej natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

• Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne
• Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania danych
• Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji i nie ma uzasadnionych nadrzędnych powodów przetwarzania lub, w przypadku marketingu bezpośredniego i związanego z nim profilowania, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu
• Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem
• Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych
• Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi bezpośrednio dziecku

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a Państwo życzą sobie, aby dane osobowe przechowywane przez operatora tej strony zostały usunięte, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych na tej stronie internetowej dopilnuje, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie uwzględniony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za tę stronę internetową o ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

• Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres pozwalający administratorowi danych na sprawdzenie prawidłowości danych osobowych
• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych
• Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu wykonania lub obrony swoich praw
• Osoba, której dane dotyczą, złożyła sprzeciw wobec przetwarzania z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody podane przez administratora danych przeważają nad tymi podanymi przez osobę, której dane dotyczą

Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się o ograniczenie danych osobowych przechowywanych przez operatora tej strony internetowej, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych na tej stronie internetowej zainicjuje ograniczenie przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie. Ma ona również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, jeśli spełnione są wymogi prawne.

Ponadto osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania informacji, że dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jedną osobę odpowiedzialną innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przekazywania danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez operatora tej strony.

Prawo do sprzeciwu

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu danych dotyczących jej osoby.

W przypadku sprzeciwu, operator tej strony internetowej nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych godne ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami danej osoby, lub jeśli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, można zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych osobowych na tej stronie.

Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności dotycząca sprzeciwiania się przesyłaniu wiadomości reklamowych

Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku druku w celu przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym wykluczone. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików na stronie internetowej należą wyłącznie do operatora tej strony lub do konkretnie wskazanych właścicieli praw. Na powielanie wszystkich plików musi być wcześniej uzyskana pisemna zgoda właściciela praw autorskich.

Każdy, kto dopuści się naruszenia praw autorskich bez zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i, w razie konieczności, odszkodowawczej

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej zostały dokładnie sprawdzone. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas informacje były aktualne, poprawne i kompletne. Nie można jednak całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów, co oznacza, że nie możemy zagwarantować kompletności, poprawności i aktualności informacji, w tym informacji dziennikarskich i redakcyjnych. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania udostępnionych informacji są wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Wydawca może zmieniać lub usuwać teksty według własnego uznania i bez uprzedzenia oraz nie jest zobowiązany do aktualizacji treści tej strony. Korzystanie z tej strony internetowej lub dostęp do niej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wydawca, jego klienci lub partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, takie jak szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, ustalone z góry lub wtórne, które rzekomo zostały spowodowane przez odwiedzenie tej strony internetowej i dlatego nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.

Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za treści i dostępność stron internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem zewnętrznych linków na tej stronie. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Tym samym wydawca wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści obcych, które mogą być istotne z punktu widzenia prawa karnego lub cywilnego lub które są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Zmiany

Możemy zmienić niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Obowiązuje aktualna wersja opublikowana na naszej stronie internetowej. Jeżeli oświadczenie o ochronie danych osobowych jest częścią umowy z Państwem, w przypadku aktualizacji poinformujemy Państwa o zmianie drogą elektroniczną lub w inny odpowiedni sposób.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail lub kontakt z osobą odpowiedzialną w naszej organizacji wymienioną na początku niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. 

Stuttgart, 4.09.2020 r.
Źródło: SwissAnwalt
https://www.swissanwalt.ch/datenschutz-generator.aspx

Jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie, będą Państwo musieli ponownie kliknąć ten link.